top of page

ਮੁੱਲ ਰੋਲ

ਮੁੱਲ ਨੋਟਿਸ

ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਰੋਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਪਾਈਟਰ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ relevantੁਕਵੀਂ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ.

bottom of page