top of page

Riaghladh

Saorsa Fiosrachaidh

Tha Achd Saorsa an Fhiosrachaidh (Alba) 2002 a ’toirt còir coitcheann air gach seòrsa fiosrachaidh clàraichte a tha air a chumail le Ùghdarrasan Poblach na h-Alba. Tha còir aig a ’mhòr-shluagh mar-thà air fiosrachadh mun deidhinn fhèin fon Reachdas Dìon Dàta ach tha an Achd ùr seo a’ leudachadh a ’chòir seo bho 1 Faoilleach 2005.

Tha stiùireadh air an fhiosrachadh a bhios RVJB ri fhaighinn agus mar a gheibh thu e air a thoirt seachad san sgeama foillseachaidh againn. Tha an sgrìobhainn seo a ’còmhdach fiosrachadh a tha ri fhaighinn a thaobh an dà chuid Measadair agus Oifigear Clàraidh Taghaidh Co-bhòrd Luachaidh Siorrachd Rinn Friù.

bottom of page