top of page

                                                               Absent Voting
On 31st October 2023 the way you apply for an absent vote changed, for further information please click here

                                                            Publication Inspection Notice

RENFREWSHIRE COUNCIL - www.renfrewshire.gov.uk

COATS OBSERVATORY TRUST FUND - www.renfrewshire.gov.uk

SCOTLAND EXCEL JOINT COMMITTEE - www.scotland-excel.org.uk

RENFREWSHIRE VALUATION JOINT BOARD - www.renfrewshire-vjb.gov.uk

GLASGOW AND THE CLYDE VALLEY STRATEGIC DEVELOPMENT PLANNING AUTHORITY JOINT COMMITTEE - www.clydeplan-sdpa.gov.uk

 

ACCOUNTS FOR THE PERIOD FROM 1 APRIL 2022 TO 31 MARCH 2023

 

NOTICE IS HEREBY GIVEN under Regulation 9(1) of the Local Authority Accounts (Scotland) Regulations 2014 that:

 

Copies of the unaudited accounts of Renfrewshire Council and the above-named bodies for the period from 1 April 2022 to 31 March 2023 . The unaudited accounts will be available from 3 July 2023 to 21 July 2023, both days inclusive, and a copy of the unaudited accounts will also be available on the above bodies’ relevant websites

Publication Inspection Notice - Unaudited Accounts

Welcome to Renfrewshire Valuation Joint Board's Website.

The purpose of this site is to give you access to information about the three services provided by the Joint Board:

Tha e an urra ris a ’Mheasadair agus an t-Oifigear Clàraidh Taghaidh Clàr nan Taghaidhean a chur ri chèile agus a chumail suas, a leigeas le luchd-bhòtaidh ion-roghnach bhòtadh aig na diofar Taghaidhean is Reifreannan air feadh Siorrachd Rinn Friù an Ear, Inbhir Chluaidh agus Siorrachd Rinn Friù.

Is e sgrìobhainn poblach a th ’anns an Rolla Luachaidh anns a bheil inntrigidhean airson togalaichean neo-dhachaigheil ann an sgìre Rinn Friù, Siorrachd Rinn Friù an Ear agus Inbhir Chluaidh. Anns gach inntrigeadh tha ainmean luchd-seilbh agus luchd-còmhnaidh agus an luach reataichte a chaidh a shuidheachadh leis a ’Mheasadair.

Tha Cìs Comhairle ri phàigheadh a thaobh gach taigh-còmhnaidh, a rèir a ’Chòmhlain a chithear air an Liosta Luachaidh. Tha e an urra ris a ’Mheasadair am bann a chuir air a h-uile togalach dachaigheil taobh a-staigh sgìre Siorrachd Rinn Friù, Siorrachd Rinn Friù an Ear agus Inbhir Chluaidh.

Naidheachdan ...

bottom of page