top of page

Clàradh Taghaidh

An t-Oifigear Clàraidh Taghaidh

Tha e mar dhleastanas air an Oifigear Clàraidh Taghaidh (ERO) Clàr an Luchd-bhòtaidh ullachadh agus a chumail suas. Tha an ERO air a chur an dreuchd le gach aon de na h-ùghdarrasan ionadail a tha a ’gabhail a-steach Co-bhòrd Luachaidh Siorrachd Rinn Friù.

bottom of page